BrightOwl Loader Loading

Onderzoeker Lokaal Integratiebeleid - Belgium  

KU Leuven (company)


Posted on : 15 April 2017

Project Description

Functie

Een van de doelstellingen van de beleidsnota Integratie en inburgering 2014-2019 is om de bestuurskracht van lokale besturen in het voeren van een lokaal integratiebeleid te versterken. Hierbij gaat men ervan uit dat lokale besturen een regierol hebben. Dit betekent dat het bestuur samenwerkt met externe actoren en hierbij doorzettingsmacht heeft. Het bestuur kan dus de samenwerking aansturen d.m.v. juridische en financiële instrumenten. Er is evenwel geen duidelijkheid over de manier waarop lokale besturen hun regierol vervullen. De centrale onderzoeksvraag is dan ook: “Hoe kunnen lokale besturen hun regierol versterken op het vlak van lokaal integratiebeleid?”.

De scope van het onderzoek is: alle bestuursinstellingen waarvoor het gemeentebestuur op lokaal vlak de strategische verantwoordelijkheid draagt. Dus: het gemeentebestuur zelf, maar ook het OCMW-bestuur, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, het autonoom gemeentebedrijf of andere gemeentelijke satellieten, en de politiezone. Provinciebesturen zijn niet begrepen in de opdracht.

De opdracht wordt opgevat als een ‘nulmeting’ waarbij enerzijds nagegaan wordt wat de ‘as is’ situatie is i.v.m. de rol van locale besturen in het integratiebeleid en anderzijds een aantal best practices worden geanalyseerd met het oog op het formuleren van aanbevelingen ten aanzien van lokale besturen en de Vlaamse overheid.

De opdracht duurt in totaal één jaar en zal uitgevoerd worden in 6 fasen: 1) opstart, 2) screening strategische meerjarenplannen, 3) verkennende interviews, 4) survey, 5) casestudies, 6) afronding

 

Taken van de onderzoeker zijn:

 • Uitvoeren van toegepast onderzoek;
 • Contacten leggen met lokale besturen en middenveldorganisaties met het oog op participatie aan het onderzoek;
 • Afnemen van interviews en survey;
 • Data-analyse en rapportering van de onderzoeksbevindingen;

Profiel

 • Je bezit een diploma van Master in een relevante vooropleiding (bestuurskunde, politieke wetenschappen, sociologie, of een gerelateerde discipline). Pas afgestudeerde kandidaten mogen ook solliciteren.
 • Je kan goede studieresultaten voorleggen, waarbij je minstens jouw academische studie met onderscheiding hebt beëindigd.
 • Je hebt interesse voor en kennis van onderzoeksmethoden en -technieken, waarbij kennis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden een must is.
 • Je bent kwaliteitsgericht, nauwkeurig, integer, creatief en samenwerkingsgericht en kan efficiënt werken.
 • Je bent sterk gemotiveerd om onderzoek te doen naar lokaal integratiebeleid en hebt capaciteiten voor sociaal wetenschappelijke analyse en synthese.
 • Je bent communicatief, je hebt presentatievaardigheden,en beschikt over een vlotte pen.


Aanbod

 • Een contract van één jaar als wetenschappelijk medewerker voor een initiële periode van één jaar, met mogelijke verlenging.
 • De begindatum is voorzien voor zo vlug mogelijk.
 • Een boeiende, actiegerichte onderzoeksjob in een multidisicplinaire, jonge en dynamische onderzoeksgroep, met een goede begeleiding en sterke inhoudelijke en methodologische training.

Bijbehorende salaris en voorwaarden wordenopgemaakt volgens de collectieve arbeidsovereenkomst van Vlaamse universiteiten.